+
กระบวนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
+
ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตามแนวคิดของ สสอ.
+
แบบฟอร์มการรวบรวมองค์ความรู้ภายในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
+
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
+
สรุปการรวบรวมองค์ความรู้ในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
+
ภาพถ่ายบุคลากรในการประชุม / สัมมนา / อบรม KM
+
การจัดการความรู้ / ตามนโยบาย 12 ประการ
+
บันทึกข้อความขอส่ง (KM)
หลักสูตรวิชาชีพ
ระดับ ปวช./ปวส.
   
คลังความรู้วิชาชีพ
ช่างยนต์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
เทคนิคสถาปัตย์ อาหารและโภชนาการ
เขียนแบบเครื่องกล   วิจิตรศิลป์
ช่างไฟฟ้ากำลัง  การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ช่างก่อสร้าง สามัญสัมพันธ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  การเลขานุการ  
ช่างเชื่อมโลหะ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เครื่องเคลือบดินเผา การบัญชี  
เทคนิคการผลิต การตลาด
ออกแบบ เทคนิคพื้นฐาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์
ช่างกลโรงงาน การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก    
...
บทความ
 
การบริหารจัดการหน่วยงานภายใน
หมวดเอกสารการพิมพ์  
งานประชาสัมพันธ์
งานบริหารงานทั่วไป
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
งานความร่วมมือและการบริการชุมชน
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
หมวดประกอบธุรกิจ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานการเงิน  
งานการบัญชี
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
งานบุคลากร
งานอาคารสถานที่
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
งานครูที่ปรึกษา  
หมวดยานยนต์
หมวดการอนุรักษ์พลังงาน
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
งานวัดผลและประเมินผล
 
..
เวทีแลกเปลี่ยน/เรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com
สถิติผู้เข้าชม free counters code
ครั้ง