คลังความรู้วิชาชีพเลขานุการ
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
Compfight..อ.ลัดดา พิมพ์สกุลานนท์
QR Code....อ.ลัดดา พิมพ์สกุลานนท์
เทคนิคการคิดเชิงบวก ....อ.บุบผา  โรจนเลิศ
การจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ (e-filing) ...อ.ลัดดา พิมพ์สกุลานนท์
การจัดเก็บเอกสารสำคัญต่อการปฏิบัติงานเพียงใด....อ.บุบผา  โรจนเลิศ
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย อ.ลัดดา พิมพ์สกุลานนท์
   
   
     
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com