การบริหารจัดการหน่วยงานภายใน
งานพัสดุ
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
การบริหารจัดการงานพัสดุ
ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งจ้าง
ใบเบิกหรือใบส่งคืน
แบบบันทึกการจ้าง
แบบบันทึกขออนุญาตจัดซื้อ
ใบตรวจรับพัสดุ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
     
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com