การบริหารจัดการหน่วยงานภายใน
งานวางแผนและงบประมาณ
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2552
ผลผลิต / ผลลัพธ์ และยุธศาตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
เป้าหมายผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   
   
     
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com