การบริหารจัดการหน่วยงานภายใน
งานการเงิน
คลิกที่ไอคอน เพื่อต้องการ load ข้อมูล
โปรแกรมเปรียบเทียบเลือก do และ undo

ตรวจสอบอัตราสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
งานการเงินกับระบบ GFMIS
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
เงินเดือนตามพระราชกฤษฏีกา 2554 เพิ่ม 5%
ตารางเงินเดือน พ.ศ. 2554
แนบท้าย พรบ.เงินเดือน ข้าราชการครู พ.ศ.2554
     
Designed by ITC  RTC E-mail : itc_rat@hotmail.com