ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

manual 

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 223
This week 11096
This month 59185
All days 464425
Today26-05-2022

 

covid 65 (Copy)

 

vc 25

 

p covid19 3

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

  วันที่ 17 มีนาคม 2564 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}17032564{/gallery}
งานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563

งานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563

  วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่่อให้นักเรียนนักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตนหลังจากสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ {gallery}23032564-2{/gallery}
โครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ สำนักงานคุมประพฤติ นำโดย นายอภัย เอียดบัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จัดโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทวารวดี และ ตึกคหกรรม {gallery}23032564-1{/gallery}
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

   วันที่ 1 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้จัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ อาคารจิตภักดี  {gallery}01042564{/gallery}
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}03-04032564{/gallery}
โครงการลด ละ เลิกยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการลด ละ เลิกยาเสพติดในสถานศึกษา

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีร่วมกับทีมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลราชบุรีจัดโครงการลด ละ เลิกยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}22022564{/gallery}

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

         เอกสารอื่น ๆ 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  1148820182

- แบบฟอร์มแผนการเรียน  1148820182

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอจัดส่งเล่มวิจัย

แบบรายงานเวลาเรียน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80% (ขร)   

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

- คู่มือการใช้งาน Google Form 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565 (วผ.1)

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2564 (วผ.2)

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯบนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

- เครื่องมืองานประกันสำหรับสาขาวิชา (ฉบับปรับปรุง)

- เครื่องมืองานประกันสำหรับหัวหน้างาน (ฉบับปรับปรุง)

- เครื่องมือประกันคุณภาพสำหรับหัวหน้าแผนก

- รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองส่วนบุคคลของครูผู้สอน

- รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ(ตะไบ)ระดับอศจ.

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

คู่มืองานการค้า

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562

- ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

- ประกาศการตรวจซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

- แบบฟอร์ม คอศ.2  

- ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรณนะ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

- คู่มือ ID PLAN

Sompong p

command 2

command sar

command 1

command 2

command 3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง