ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

manual 

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 2153
This week 9709
This month 52500
All days 581134
Today28-10-2021

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน วิชา การทอผ้าพื้นเมือง 
รหัส 2401-2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ประเภทวิชาคหกรรม
นางยุวดี  พนมพรสุวรรณ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เอกสารประกอบการสอน

วิชา การทอผ้าพื้นเมือง รหัส2401-2003

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาคหกรรม

ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นางเบญจวรรณ   ปกป้อง วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เครื่องยนต์เล็กและหลักการทำงาน 
โดย นายอนุชิต เชิงจำเนียร

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

Adobe InDesign CS6 1เอกสารประกอบการสอน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
รหัสวิชา 2204-2104 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โดย นางบุษกร คำเปลว ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

260361 1เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ (word 2016)
สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
โดย นางภัคนิภา มณีโชติ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...