ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

7 5 2567

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1466
This week 8981
This month 53076
All days 824281
Today26-06-2024

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2 5 67

  ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่อง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  นางสาววิภาวี สุฉันทบุตร ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

6 7 66

  บทความวิชาการ เรื่อง Vocational Learner Skills in the 21 century : The Emphasis on Professional Competence
  นายชุมพล คำเทียน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

k.chatee

  บทความวิชาการ เรื่อง Vocational Education and the Production and Development of Workforce in the Future
  นายชุมพล คำเทียน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

k.chatee

  บทความวิชาการ เรื่อง สมรรถนะครูผู้สอนอาชีวศึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ในยุค 4.0
  นายชุมพล คำเทียน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

k.chatee

ผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทผักกรอบเพื่อสุขภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม
นายชาตรี ปันนาผล ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เอกสารประกอบการสอน

วิชา การทอผ้าพื้นเมือง รหัส2401-2003

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาคหกรรม