ข้อมูลสถานประกอบการ
  ข้อมูลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาและรายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัย        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2566        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2559        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2558        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2557        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556        
       
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2554        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2553        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553        
ข้อมูลการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2552        
ข้อมูลการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปี 2552        
ข้อมูลการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปี 2552        
ข้อมูลการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปี 2551        
ข้อมูลการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปี 2551        
ข้อมูลการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปี 2551        
ข้อมูลการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปี 2551        
ข้อมูลการฝึกงาน ปวช.ภาคเรียนที่ 2 ปี 2549        
ข้อมูลการฝึกงาน ปวส.ภาคเรียนที่ 1 ปี 2549        
ข้อมูลทวิภาคี ปี 2549        
จำนวนสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักเรียน - นักศึกษาเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2552        
จำนวนสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักเรียน - นักศึกษาเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2551        
จำนวนสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักเรียน - นักศึกษาเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2551