ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

7 5 2567

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 2546
This week 18876
This month 32613
All days 867022
Today13-07-2024

          วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนช่างไม้ราชบุรี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้ย้ายสถานที่จัดสร้างใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของสนามเสือป่าและสนามบินเก่า ในชื่อโรงเรียนการช่างราชบุรี อยู่ที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคราชบุรี ต่อจากนั้นได้รับการยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี (วิทยาเขต 1) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2521 

  • ปี พ.ศ.2503 ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการผลิตช่างฝีมือขององค์การ ส.ป.อ.
  • ปี พ.ศ.2510 ได้เข้าโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ดำเนินการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 6 สาขา
  • ปี พ.ศ.2513 ได้เปิดสอนประเภทวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ
  • ปี พ.ศ.2519 ได้เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมและศิลปะหัตกรรม
  • ปี พ.ศ.2542 วิทยาลัยดำเนินการสอนในระดับ ปวช.และ ปวส. รวมทั้งสิ้น 19 สาขาวิชา คือ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตย์ คหกรรม อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ การบัญชี การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิจิตรศิลป์หัตถอุตสาหกรรม และศิลปะประยุกต์ 

        ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา มีอาคารหลักและอาคารประกอบ ดังนี้

1. ตึกอำนวยการ 11. อาคารงานอาคารสถานที่ 21. ตึกคณะกวิชาการก่อสร้าง
2. อาคารงานสวัสดิการพยาบาล/กิจกรรม 12. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 1 22. อาคารเรียน 5 (คณะวิชาพื้นฐาน)
3. อาคารสมาคมครูและผู้ปกครอง 13. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2 23. ตึก 3 (คณะบริหารธุรกิจ)
4. อาคารแนะแนวอาชีพ 14. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 24. ตึกคหกรรม
5. อาคารพัสดุและเอกสารการพิมพ์ 15. ตึกแผนกวิชาเทคนิคการผลิต 25. ตึกศิลปกรรม 1
6. อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 16. ตึกช่างเชื่อมโลหะ 26. ตึกศิลปกรรม 2
7. อาคารจิตรภักดี รศ.222 17. ตึกคณะวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 27. อาคารเซรามิก
8. อาคารประชุมเล็ก/โดมเก่า 18. ตึกสถาปัตยกรรม 28. อาคารทอผ้า
9. อาคารทวารวดี (หอสมุด) 19. ตึกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29. อาคาร 72 ปี - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
10. อาคารอุดม สมพร 20. ตึกช่างไฟฟ้ากำลัง

ปรัชญา           ฝีมือเจนจัด เคร่งครัดคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

วิสัยทัศน์         มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพ ตามคุณวุฒิวิชาชีพ สู่มาตรฐานหลักสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ          

  1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
  2. ผลิตแลัพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
  3. ส่งเสริมการผลิตโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
  4. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
  5. พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา

อัตลักษณ์         ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เอกลักษณ์        สถานศึกษาแห่งความดี