แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

บันทึกข้อความส่งแผนการสอนออนไลน์


ชื่อ :: นายภูริพัฒน์ สกูลคง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: ว่าที่ ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายปรีชา หลวงปลัด

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายอาคม จันทร์กระจ่าง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายประเสริฐ เตชะเทียนวิจิตร

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายธนู แสงอุทัย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายภูมิพัฒน์ แป้งใส

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายชัยวัฒน์ พูลสวัสดิ์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายเจริญศักดิ์ มีแก้ว

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวปราณี มงคลสัจจา

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวรักษิณากัญญ์ เบญญาบุณาพจน์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายเจษฎา เปรมบำรุง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายวัชระ บัวโฉม

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายสาโรจน์ สร้อยสน

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายพินิจนัย สิทธิไทย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวชนิดา น้อยใสย์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายภาณุพงศ์ วงศ์กลาง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายวรพล คงเมือง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายอัษฎาวุธ จำปานิล

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายธนภัทร สร้อยอึ้ง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายคณิน คำหล่อ

ส่งแผนการสอน