แผนกวิชาออกแบบ/คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ชื่อ :: นางจุฑามาส เพ็งนิ่ม

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายสมโภชน์ หลวงเทพ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวนาขวัญ จันทร์จำรัส

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวหทัยกานต์ สุดสงวน

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวกาญจนา จันทร์ปรุง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายภูมินทร์ ฉายแสงเดือน

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวกมลชนก สุทธิเชษฐ์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายปิยศักดิ์ ลักษณะโต

ส่งแผนการสอน