แผนกวิชาการตลาด

ชื่อ :: นางภมาพร พุทธิกีฏกวีวงศ์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางเบญจา ไวยานิกรณ์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางจามีกร คำเทียน

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวภณิชญา ชมสุวรรณ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายชาตรี ปันนาผล

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวพัชราภรณ์ เลาวิลาศ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวสมใจ เลียบจร

ส่งแผนการสอน