แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ :: นายธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายวิโรจน์ กิตติวรปรีดา

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายคมกฤช ขำยัง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางลำพึง วุฒิอำพล

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายภัทร ทองสามสี

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายเขตชัย เอี่ยมศรี

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายปัญญา ฉัยยะ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายชนะ วุฒิอำพล

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายหาญ เพ็ญแสง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายอาณัติ ทองมั่น

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางกาญจนา กู้สุจริต

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายเดชา ลาภนิมิตรชัย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายทวี ไชยาพร

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายณัฐดนัย คงมั่น

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายกฤษณุชา อ่วมสน

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวณัชพิมพ์ เหลืองอร่าม

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายขวัญชัย ออกฉิม

ส่งแผนการสอน