แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ :: นางจันทนา สกูลคง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวภัคนิภา ธิติเวสส์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางบุษกร คำเปลว

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวธนัยนันทน์ อินทร์ไทร

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวญาณิศา หงษ์ทอง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายธนกฤต นาคแจ้ง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวอุไรวรรณ มีแสง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวกาญจนา นิลนวล

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวอนงค์นาถ จันอ้น

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวกมลชนก สุขพอสม

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์

ส่งแผนการสอน