แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ชื่อ :: นายวิโรจน์ ก้าวกิจประเสริฐ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายสมโพธิ สว่างวัฒนเศรษฐ์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวไม้ทอง เกิดกิ่ง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายทราวุธ ช่วยดำรงค์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายวินัย รุ่งถิ่น

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวสุมนัสยา ชวนชิด

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวณัฐสินี นิมาภาศ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายสุปรีชา มั่นใจ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวกรรณิกา ศิลาเรียม

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวศุภนิดา เบียดกระสินธุ์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายจักริน อินทร์คำ

ส่งแผนการสอน