แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ชื่อ :: นางสาววิภาวี สุฉันทบุตร

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวอารีรัตน์ ชมภูพันธ์

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวพรพิมล วัฒนาวงษ์

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวเอื้องฟ้า ทับกิ

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายเสนาะ ขุนประเสริฐ

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาพลานามัย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายวิโรจน์ แก้วคำ

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาพลานามัย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายทนงศักดิ์ ประทีป

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาพลานามัย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวปริยาภรณ์ ขุนประเสริฐ

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาพลานามัย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายภูมิพัฒน์ ยี่ตัน

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาพลานามัย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวกัลยา ลูกรักษ์

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาไทย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางราตรี โพธิ์เต็ง

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาไทย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวกรธนา โพธิ์เต็ง

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาไทย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวพรพรรณ มั่งคั่ง

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาไทย

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสมจิตร วรรณชะนะ

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางพิมพ์พิกาข์ จันทนะโสตถิ์

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางเสวีวร เรืองอินทร์

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร กรรณแก้ว

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวอรัญญา ลาดสูงเนิน

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวนิลุบล มหาพิรุณ

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวภณิดาญา ไวปัญญา

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: Mr. Lau Raj Bhattarai

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: Mr. Sonam Chophel

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: Mr. Sonam Tshering

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายเอกภพ จันทรกูล

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายมานิตย์ คงมา

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางกุลธิดา นาคีสินธุ์

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางทิพวัลย์ เล่งฮ้อ

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวกนกวรรณ อรุณมณี

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวจิณัฐตา หอมบุบผา

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสมถวิล กุลสอนนาน

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายวิภาส หล่อพิมพ์

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาสังคม

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวศุภวรรณ เพชรประดิษฐ์

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาสังคม

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายเขื่อนเพชร คล้อยคล้าย

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาสังคม

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวอุมาพร ซื่อสัตย์

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาสังคม

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวจิรญาภา พรมบุดดี

ตำแหน่ง :: ครูหมวดวิชาสังคม

ส่งแผนการสอน