ตัวอย่างหนังสือส่งตัวนักเรียน-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน และเอกสารประกอบ


(ตัวอย่างหนังสือส่งตัวนักเรียน-นักศึกษา)

 

(ตัวอย่างแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ)

 

(ตัวอย่างบัญชีลงเวลา มา-กลับ)

 

 

(ตัวอย่างแบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียน-นักศึกษา)

 

(ด้านหน้า)

 

(ด้านหลัง)