ตัวอย่างแผนการฝึกงาน

(ตัวอย่างที่ 1)

 


 

(ตัวอย่างที่ 2)