ตัวอย่างหนังสือตอบรับ และแบบคำร้องขอเปลี่ยนที่ฝึกงาน

 

(ตัวอย่างหนังสือตอบรับ)

 

 

ในกรณีที่สถานประกอบการปฏิเสธ

 

(ตัวอย่างแบบคำร้องขอเปลี่ยนที่ฝึกงาน)

(ด้านหน้า)

 

(ด้านหลัง)