งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคกลาง 2
งานสื่อการเรียนการสอน

Download เอกสารวิชาการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5 แบบ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
การออกแบบแผนการสอนด้วยวิธี Backward Design
เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ (Backward Desigh)
แจ้งกำหนดการจัดหาหนังสือเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2/2566 และสรุปรายการหนังสือเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 1/2566
โครงการอบรมผู้ประกอบการออนไลน์