รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคกลาง 2
งานสื่อการเรียนการสอน

Download เอกสารวิชาการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5 แบบ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
การออกแบบแผนการสอนด้วยวิธี Backward Design
เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ (Backward Desigh)