รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
ศูนย์การเรียนรุ้ด้วยตนเอง

Download เอกสารวิชาการ
รายงานการประชุม
เอกสารประชุมองค์การ 55
ระเบียบองค์การวิชาชีพ 2557 (ปรับปรุง 2560)