รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน

Download เอกสารวิชาการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5 แบบ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา