นายวิโรจน์ สุวรรณรัตน์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
 
นายพงษ์ศักดิ์ คำเปลว
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
นางสาวสุภารัตน์ ไชยศรี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
นางวาณีพร ธำรงเวียงผึ้ง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
 
นางสาวเสาวภา ครูศิริกุล
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
 
นางสุชีรา คำเทียน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
(ปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ)
 
นางสาวเมธาวดี สาระคำ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
(ปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ)
     
     
     
 
 
 
นางสาวณัฏฐนันธ์ ป้อมเชียงพิณ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
 
นายสิทธิศักดิ์ กุลพรม
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
(ปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ)