นางสาวกัลยา  ลูกรักษ์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นายขวัญชัย ออกฉิม
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นายวินัย วงษ์กล่อม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นางสาวอารีรัตน์ ชมภูพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นางสาววันวิสาข์ ขำวิจิตร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
   
     
     
     
 
นายเผชิญ คำประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
 
นางสาวสุชาดา เข็มใหญ่
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด