นางสาวกัลยา  ลูกรักษ์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นายขวัญชัย ออกฉิม
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นายคมกฤช  ขำยัง
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นางนพมาศ วัฒนาโภคยกิจ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นางสาววัลย์ลิกา อินทร์คำ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด