นายมงคล รอดวัณโน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 

นายปัญญา ฉัยยะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

นางทิพวัลย์ เล่งฮ้อ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาววิภาวี เขมะจารี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวอุไรวรรณ มีแสง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายธนะวัฒน์ ปานอุรัง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวพัชยา ยุกตะนันทน์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายมรุต บุญเชิด
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวญาณี กลั่นศรีภูมิ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายธนวัฒน์ แกล้วทนงค์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวชนานาถ เต็มธนัน
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายพีรภัทร คำเปรม
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสุชีรา คำเทียน
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางรัชนี เตชะเทียนวิจิตร
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางณัชมน อำนวยชัยbr> เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายวิษณุ ใหญ่ยง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายชาตรี ปันนาผล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายชัยวัฒน์ พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายมงคลเทพ ชั่งใจ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวสุมนัสยา ชวนชิต
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายทวี ไชยาพร
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวศิริกาญจณ์ บุญใส
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายณัฐวัฒน์ เอกทวีสิริกุล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวรักษินา บัวทอง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายบุญส่ง เจิมจวง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวยุพยงค์ ตาละลักษมณ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวพัชรา พฤกษ์ประมูล
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายวสันต์ คูหาคติภพ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวอรัญญา ลาดสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวพรพรรณ มั่งคั่ง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวจิณัฐตา หอมบุบผา
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวพรอุษา ฉายชูวงษ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายสมถวิล กุลสอนนาน
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายอนิรุธ เหลืองอร่าม
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายเศรษฐวุฒิ สายสุดใจ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายวีรพงศ์ เรืองสันติ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
   
 
 
นางสาวนิตยา กะนีจิตร
เจ้าหน้าที่งาน
วัดผลและประเมินผล