นางสาวปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 

นางเสวีวร เรื่องอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

นางสาวชนานาถ เต็มธนัน
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวอรัญญา ลาดสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายชัยณรงค์ ประดับนาค
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวพรพรรณ มั่งคั่ง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายวสันต์ คูหาคติภพ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวกฤษณา งามสอาด
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวจิณัฐตา หอมบุบผา
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวสิรินาถ อินโอภาส
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวธนัยนันทน์ อินทร์ไทร
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวปญัชญา ขันภักดี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นางสาวเนตรนภา สร้อยแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
   
 
 
นางสาวนิตยา กะนีจิตร
เจ้าหน้าที่งาน
วัดผลและประเมินผล