นางพิมพิกาข์  จันทนะโสตถิ์
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
 
นายอาคม  จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายพีระพงษ์ เผือกเหลือง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายคมสัน ชะตารุ่ง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายธเนศ พรหมจรรย์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายชาญณรงค์ สวนพานิชย์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายประหยัด จงดี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางยุวดี พนมพรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางสาวพัชรา พฤกษ์ประมูล
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายบุญเลิศ พวงมาลา
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางสาวธันยชนก หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางสาวธนัยนันทน์ อินทร์ไทร
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางจุฑามาส เพ็งนิ่ม
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางสาวกรธนา โพธิ์เต็ง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายกมลภพ ชูศรี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายเฉลิมชัย งามทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางกิจจิญา อึ่งทอง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางสาวนิศาชล จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายเอกณัฐ ทับสายทอง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางกานติมา ปรักมานนท์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางณัชมน อำนวยชัย
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายอนันต์เดช ประพันธ์พจน์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายชาตรี ปันนาผล
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายเจริญศักดิ์ มีแก้ว
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายวรากร หลวงพิทักษ์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายสมชาย ศรีภูมั่น
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายภัทร ทองสามสี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางสาวศิริกาญจณ์ บุญใส
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางสาวตรัยรัตน์ แทนบุตร
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายวีรยุทธ เปลี่ยนสำโรง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นายวงศกร สุขน้อย
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
     
     
     
     
 
 
นางสาววาสนา ชัยมงคล
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี