Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week7
mod_vvisit_counterLast week10
mod_vvisit_counterThis month29
mod_vvisit_counterLast month124
mod_vvisit_counterAll days28251
Home พันธกิจ

(1) แนะนํา เผยแพร่ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(2) จัดทําแผนการใช้อัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษา
(3) จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(4) ควบคุมจัดทําสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์การจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
(6) ให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่ น การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าาที่ ของรัฐ การขอแก้ ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตําแหน่ง การขอมี และขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบําเหน็จบํ านาญและเงินทดแทน เป็นต้น
(7) การดําเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
(8) ประสานงานและให้ ความร่วมมือกับหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(9) ดูแลบํารุงรักษา และรับผิดชอบทรั พย์ สินของสถานศึกษาที่ ได้รับมอบหมาย
(10) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับชั้น
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางบุบผา วินิจฉัยกุล
หัวหน้างานบุคลากร

บุคคลออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์