Login Formผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday11
mod_vvisit_counterThis week1
mod_vvisit_counterLast week55
mod_vvisit_counterThis month29
mod_vvisit_counterLast month231
mod_vvisit_counterAll days35569


1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
3. ดําเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา
4. ดํ าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลั งกําหนด การขอพักการเรียนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
6. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว สอบทดแทน พ้นสภาพ เพื่อรายงานให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี
7. ประสานกับงานวั ดผลและประเมินผล จัดทํารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และ ตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจําภาค ซึ่งผู้อํานวยการสถานศึกษา พิจารณาเห็นชอบแล้ว บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร ฯลฯ
10. รับและดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
11. ส่งแบบสํารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สําเร็จการศึกษา
12. จั ดระเบี ยบและระบบการเก็ บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจําเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
13. พิจารณาเสนอผู้ อํานวยการสถานศึกษา เพื่ อทําลายเอกสารของ งานทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
14. ประสานงานและให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
15. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สิ นของสถานศึ กษาที่ได้ รับมอบหมาย
16. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับชั้น
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายอาณัติ  ทองมั่น
หัวหน้างานทะเบียน

บุคคลออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์