Home การยืม - คืน ทรัพยากรห้องสมุด

ผู้มีสิทธิ์ยืม คือ  ครู - อาจารย์   เจ้าหน้าที่ นักเรียน   นักศึกษาของวิทยาลัย  ตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัย

•  ผู้ยืมต้องใช้บัตรนักศึกษาของตนเอง ห้ามใช้บัตรของผู้อื่น

• ทรัพยากรที่ยืมได้
- หนังสือทุกเล่ม ยกเว้น หนังสืออ้างอิง วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์พิเศษอื่นๆ
- แผ่น CD - ROM และแผ่น DVD

• ยืมได้ 5 รายการ ในระยะเวลา 7 วัน  เกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 รายการ

• ทำหนังสือหรือแผ่น CD หรือ DVD หาย ต้องซื้อมาทดแทน  หรือใช้เป็นเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือหรือแผ่น CD หรือ DVDนั้นๆ

 



นางสาวกัลยา  ลูกรักษ์
หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

บุคคลออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์