Home บริการห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

 

 

• ห้องสมุดเปิดปิดบริการตามเวลาที่มีการเรียนการสอน จัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมดิว• ให้บริการยืม - คืน โดยระบบบาร์โค้ด เก็บข้อมูล และสืบค้นข้อมูลจากหนังสือและวารสาร โดยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ• บริการของห้องสมุด คือ บริการอ่าน บริการยืม คืนหนังสือ บริการหนังสือสำรอง บริการข่าวสาร ทันสมัยติดที่หน้าบอร์ดหน้าห้องสมุด

 

• บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า  บริการแนะนำการ  อ่าน จัดแนะนำหนังสือใหม่  บริการอินเทอร์เน็ต

 

• จัดหาหนังสือสื่อวัสดุ และสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุด   ตามความต้องการของผู้ใช้

 

นางสาวกัลยา  ลูกรักษ์
หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

บุคคลออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์