Home ประวัติ

ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดเป็นอาคารเอกเทศ มี 2 ชั้น   ตั้งอยู่บนอาคารทวารวดี เนื้อที่ 1,824 ตารางเมตร จุผู้ใช้ได้ประมาณ 300 ที่นั่ง     จัดหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ให้บริการและสืบค้นหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและนโยบายของวิทยาลัยฯ

นางสาวกัลยา  ลูกรักษ์
หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

บุคคลออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์