Home

เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย : แค่ไหน...จึงเรียกว่า “คุณภาพ”
(ขอขอบคุณ www.speedtest.or.th)
สำหรับความหมายของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ  hi speed Internet มีหลายความหมาย เช่น
- OECD (สมาชิก 34 ประเทศ) ให้นิยามว่า อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความเร็ว 256 Kbps
- FCC (USA) ให้นิยามว่า อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความเร็วดาวน์โหลด 4 Mbps และ อัพโหลด 1 Mbps
- ITU ให้นิยามว่า อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความเร็วดาวน์โหลด 1.5-2 Mbps
- โดยภาพรวม อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความเร็วไม่น้อยกว่า 256 Kbps

การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ มี 3 ช่องทางประกอบด้วย

1. เครือข่าย UniNet  ขนาด 300 Mbps
2. เครือข่าย MoeNet ขนาด 4 Mbps
3. เครือข่าย VecNet ขนาด 2 Mbps

เครือข่าย MoeNet ใช้สำหรับงานสารบรรณ,การเงิน,งานพัสดุ,บริหาร (ใช้งานเฉพาะอาคารอำนวยการ,งานพัสดุ)
เครือข่าย VecNet สำรอง
เครือข่าย UniNet สำหรับการเรียนการสอน

ปัญหาด้านความเร็วในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน ลักษณะการใช้งาน คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ การบำรุงดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่ายเป็นต้น ในการตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตสามารถตรวจสอบได้จากผู้ให้บริการ (www.speedtest.uni.net.th,www.speedtest.or.th,www.speedtest.net)

ในกรณีตรวจสอบความเร็วได้น้อยกว่า 2 Mbps หรือมากกว่า แต่ไม่สามารถเปิด website ต่างๆได้ กรุณาแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 107,171

อินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯช้าหรือไม่ ให้นำผลทดสอบความเร็วเทียบกับความหมายด้านบน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 พฤศจิกายน 2555


นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บุคคลออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์