:: คำอธิบายรายวิชา ::

        ให้เลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครื่องมือ 1 ภาษาต่อไปนี้


ภาษา HTML
ภาษา XML
ภาษา JAVA
ภาษา PHP
โปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจสำเร็จรูปตามความต้องการขององค์กรโดยให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้

         ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ Hyperlink การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ
 
::  การปรับปรุงสาระการเรียนรู้ ::
 
                       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ  ระบบการเชื่อมโยง(Hyper Link) การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษา 1 โปรแกรม และโปรแกรมสำเร็จรูป 1 โปรแกรม   การทดสอบการทำงานของเว็บเพจการ Upload เว็บเพจ


    
ผังการวิเคราะห์แผนการเรียน

 
 
:: จุดประสงค์รายวิชา ::

เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น
   
เข้าใจโครงสร้างและไวยกรณ์ของโปรแกรมและภาษา หรือ กระบวนการการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บเพจ
   
สามารถออกแบบและกำหนดสัดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจได้ถูกต้อง
   
มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ
   
มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์


:: มาตรฐานรายวิชา ::

อธิบายความหมายและโครงสร้าง ไวยกรณ์ของการสร้างเว็บเพจ
   
ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจ
   
สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป


:: คู่มือการใช้งานเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการสร้างเว็บเพจ สำหรับนักศึกษา::

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ดังนี้
       
 
 
ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนแต่ละเรื่องด้วยตนเอง  หรือศึกษาไปพร้อมๆกับครูผู้สอนในชั้นเรียน
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิชา การสร้างเว็บเพจได้ในหัวข้อ แบบทดสอบ
 
 
 
 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาหรือเรียนรู้จบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนแล้ว  ให้นักศึกษาสรุปทบทวน
ด้วยข้อคำถามที่ให้มาท้ายบทสรุป   แล้วทำแบบทดสอบในเอกสารแบบทดสอบภาคทฤษฎี  เพื่อจะได้รู้ผลว่าผ่านเกณฑ์
การทดสอบภาคทฤษฎีร้อยละ  60  หรือไม่โดยการสอบถามผลการทดสอบจากครูผู้สอน
 
 
 
 
หากผลการทดสอบภาคทฤษฎีไม่ผ่านเกณฑ์ให้นักศึกษากลับมาอ่านและศึกษาทฤษฎีเรื่องนั้นๆใหม่
แล้วกลับไปทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 60
 
 
 
 
หลังจากนักศึกษาทดสอบภาคทฤษฎีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 แล้วให้นักศึกษาดูการสอนสาธิตการปฏิบัติงาน
การใช้โปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  ด้วยโปรแกรมใช้งานของจริงจากครูผู้สอน  จากนั้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริง
ตามขั้นตอนที่แนะนำแล้วทำใบงานที่มอบหมายในเรื่องนั้น ๆ
 
 
 
 
การฝึกปฏิบัติงานจริงแต่ละชิ้นส่วนต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากครูผู้สอนทุกชิ้นส่วน


:: คู่มือการใช้งานเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการสร้างเว็บเพจ สำหรับครูผู้สอน ::

ให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ดังนี้
         
   
 
ให้ครูผู้สอนใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับสื่อการสอนและแสดงการใช้โปรแกรมจริง
แปลงสัญญาณผ่านออกจอโทรทัศน์  หรือ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ให้นักศึกษาเห็นผลการ Run
จากการใช้คำสั่งจริงทุกขั้นตอนในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน
   
 
   
  การสอนทฤษฎี  หลังจากสอนจบหน่วยการเรียนใดแล้ว  ให้ทดสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาทุกคน
และประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี  นักศึกษาคนไหนไม่ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีให้ศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอนใหม่ แล้วทดสอบจนกว่านักศึกษาจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 ทุกคน
   
 
   
 
การสอนภาคปฏิบัติ  เมื่อนักศึกษาสอบภาคทฤษฎีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกคนแล้ว 
ให้ครูผู้สอนมอบหมายงานภาคปฏิบัติตามใบงานโดยการสาธิตการปฏิบัติจากโปรแกรมจริง
แต่ละเรื่อง  เมื่อสาธิตจบแต่ละเรื่องแล้วให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงตามใบงานในเรื่องนั้น ๆ
จากแบบฝึกปฏิบัติ
   
 
   
  เมื่อนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติจบแต่ละเรื่องแล้ว  ให้ครูผู้สอนสรุปสภาพปัญหาที่เจอและหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนั้นๆต่อไป
   
 
   
 
เมื่อจบหน่วยการเรียนแต่ละหน่วยให้ทำการทดสอบหลังเรียนเพื่อสรุปผลการเรียนแต่ละหน่วย
ทั้งนี้ผู้สอนอาจนำแบบทดสอบแต่ละหน่วยรวมกัน 2-3 หน่วย มาทดสอบตามความเหมาะสมของเวลาก็ได้

 

 

 

ด้วยความหวังดีจาก
อ.ประสิทธิ์ ชูสกุล

 
 
 
 
::  ข้อมูลผู้สอน /  พัฒนาสื่อ  ::

           
             นายประสิทธิ์    ชูสกุล

                  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิชาบริหารธุรกิจ
                  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   70000
                  โทรศัพท์   081 – 6658029    032-328270

   
::  ข้อมูลการศึกษา ::
   
ระดับประถมศึกษา  :

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(ประชารัฐบำรุง)

ระดับมัธยมศึกษา    :
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา        :
ปริญญาตรี :  กศบ. เทคโนโลยีทางการศึกษา   มศว.ประสานมิตร
  ปริญญาโท  : ค.อ.ม. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
 
 
:: หน่วยที่ 1 ::
:: หน่วยที่ 6 ::
การออกแบบด้วยเทคนิค Layout, Layer
:: หน่วยที่ 2 ::

หลักการออกแบบเว็บเพจ

:: หน่วยที่ 7 ::
การออกแบบด้วยเทคนิค Template
:: หน่วยที่ 3 ::
การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษา HTML
:: หน่วยที่ 8 ::
การออกแบบด้วยเทคนิค Frame
:: หน่วยที่ 4 ::
การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver 8.0
:: หน่วยที่ 9 ::
การสร้าง Form
:: หน่วยที่ 5 ::
การตกแต่งและสร้างความน่าสนใจ
:: หน่วยที่ 10 ::
การ Upload