ทำเนียบครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
  นายสุรพล  ดนตรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) , คอ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2553
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายเกษม   พิไลพันธ์พฤกษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย บริหารทรัพยากร
วุฒิการศึกษา บธ. บ. (ธุรกิจศึกษา),   บ.บ. (นิติศาสตร์),  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ป.บัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ), รป.ม. (บริหารรัฐกิจ)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2552
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 
นายจินดา   คงหมวก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วุฒิการศึกษา คอ.บ.  (เชื่อมและประสาน), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2551
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง รายงานการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
  และครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นายวิรุณ   วิทยาประเสริฐ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย วิชาการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(พลศึกษา),  คอ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2551
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาตามความเห็นของครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 
นายศรัณย์    ไวยานิกรณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ
วุฒิการศึกษา คอ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร),  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปี พ.ศ. 2539 อาจารย์ 3 ระดับ 6
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2547
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง ชุดการสอนรายวิชาสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ทำเนียบครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวกัลยา   ลูกรักษ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์),  ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2553
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (ระดับ ปวส.)
 
นางราตรี   โพธิ์เส็ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา อ.บ. (ภาษาไทย),  อ.ม. (ภาษาไทย)
ปี พ.ศ. 2538 อาจารย์ 3 ระดับ 6
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2548
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  ผลงานเรื่อง เอกสารประกอบการสอนวิชาการสื่อสารธุรกิจไทย  (ระดับ ปวส.)
นางคุนัญญา   ชูสกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ภาษาไทย), ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2552
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  ผลงานเรื่อง เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 (ระดับ ปวช.)
นางอรศา   สัจจวงษ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ประวัติศาสตร์), กศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ปี พ.ศ. 2546 อาจารย์ 3 ระดับ 6
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2547
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง 1. แผนกการสอนวิชามนุษย์สัมพันธ์แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เล่ม 1-2
  2. เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษย์สัมพันธ์  (ระดับ ปวส.)
นายสมศักดิ์   เศรษฐการ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (สังคมศึกษา), กศ. ม. (ธุรกิจศึกษา)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2554
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง เอกสารประกอบการเรียนรู้วิถีไทย (พระพุทธศาสนา)   (ระดับ  ปวช.)
 
นางยุพิน   สีสม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา วท. ม. สถิติประยุกต์
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2555
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  ผลงานเรื่อง เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัส 2000-1520
นายมานพ   ทองใบ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ฟิสิกส์ - คณิต),  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ปี พ.ศ. 2543 อาจารย์ 3 ระดับ 6
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2548
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  ผลงานเรื่อง เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ระดับ ปวส.)
นางจันทิมา   สุขมาก ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา ค.บ. (วิทยาศาสตร์),  ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่)
ปี พ.ศ. 2545 อาจารย์ 3 ระดับ 6
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2548
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ระดับ ปวส.)
2. แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
  3. รายงานการใช้แผนและเอกสาร
นายสมโภชน์   เกตุกลิ่น ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (ฟิสิกส์), ศษ. ม. (การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่อง)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2555
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง เอกสารประกอบการสอน วิทยาศาสตร์ 7 (3000-1426)
 
นางเพ็ญสิณี    ขำแก้ว ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (เคมี),   วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ปี พ.ศ. 2546 อาจารย์ 3 ระดับ 6
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2548
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง แผนการสอนแบบบูรณาการ คุณธรรม - จริยธรรม
  วิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระดับ ปวส.)
นางภัทรกร    เฟื่องฟู ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา ค. บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2554
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  ผลงานเรื่อง เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ระดับ ปวช.)
นางสิริวัฒน์   ทองเลิศ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา ค.บ. (ภาษาอังกฤษ),  ศษ. ม (หลักสูตรและการนิเทศ)
ปีที่ได้รับการอนุมัติ 2550
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานเรื่อง เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
ทำเนียบครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)