เอกสารประกอบการประชุมองค์การ 500 ชุด
สมุดบันทึกประชุมองค์การ 500 ชุด
แบบละลายพฤติกรรม 200 ชุด
ประกอบใบงาน (7-8-9-10-11-12-16-18) 400 ชุด
บัตรคำขวัญ 200 ชุด