นางสมจิตร  วรรณชะนะ
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
 
นางสาวปิ่นมณี   ธรรมโสภินท์กุล
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
น.ส.อรัญญา  ลาดสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
นางเสวีวร  เรืองอินทร์
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง