นางสมจิตร  วรรณชะนะ
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
 
น.ส.อรัญญา  ลาดสูงเนิน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
นางเสวีวร  เรืองอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง