กล่องข้อความ: รายงานการประเมิน

     

ปีการศึกษา 2548

1 วันงดสูบบุหรี่โลก
2 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548
3 ความคิดเห็นของผู้ควบคุมการฝึกงาน ที่มีต่อการฝึกงานของนักศึกษา
4 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจันในชั้นเรียนและวัยสถาบัน
5 การฟังปาฐกถา เรื่องการสร้างชาติด้วยการศึกษา
6 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่
7 การจัดปัจฉิมนิเทศ
8 แข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตย์
9 การจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
10 การดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี
11 การดำเนินงานกิจกรรมเมืองยุวชนอาชีวศึกษา
12 การดำเนินงานโครงการมหกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)
13 สรุปผลการประเมินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
14 สรุปผลการประเมินโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
15 รายงานผลการประเมินการดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์ เทคนิคคัพ 2005
16 สรุปผลการประเมินโครงการแนะแนวการจัดอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
17 สุปผลการประเมินการให้เช่าพื้นที่จัดประชุมสหกรณ์ครูราชบุรี
18 กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
19 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
20 การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

21 การจัดอบรม “แปลงวิสัยทัศน์สู่การพัฒนาองค์กรด้วย Balance Scorecard”

22 การจัดงานรับประกาศนียบัตร
23 การจัดงานมหกรรมแนะแนวเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ
24  การจัดงานวันวิชาการและเทคนิคปริทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2548
25 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle
26 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลบนเว็บไซด์
27 ความคิดเห็นของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ที่มีต่อผลการดำเนินการประกันคุณภาพ
28 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมคนพันธุ์อาเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
29 การจัดงานวันรับประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช . และ ปวส . ประจำปีการศึกษา 2548
30 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบฐานข้อมู และการพัฒนาเว็บไซด์แบบไดนามิก
 
ปีการศึกษา 2549

1. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง

2. รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล
3. รายงานผลการประเมินการจัดงานกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติขจัดยาเสพติด ปี 49
4. รายงานผลการประเมินการจัดงานปัจฉิมนิเทศ
5. รายงานผลการประเมินการจัดพิธีไหว้ครู
6. การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
7. การจัดงานกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 60ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติขจัดยาเสพติด
8. การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ป
9. การจัดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างทักษะวิจัยในวิชาโครงการ
10. กิจกรรมฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องปลอดภัยและกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโครงการ Just Say No
11. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12. สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ
13. การเข้าค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา "English Camp2007"
14. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 6 ที่เรียนในเขตจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับการศึกษาต่อภายหลังเรียนจบ
15. การจัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2549
16. การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2549
17. การอบรมการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
18.การจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2550
19. การต้อนรับคณะเจ้าแขวงลาว
20.การอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows
 
ปีการศึกษา 2550
1.รายงานผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ปีการศึกษา 2550
2.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาค ภาคกลาง โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3.รายงานผลการประเมินสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ
4.รายงานผลการประเมินโครงการความร่วมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
5.รายงานผลการประเมินกิจกรรมวันแม่ปี 50
6.รายงานผลการประเมินการเข้าค่ายอาสา
7.รายงานการประเมินการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
8.รายงานการประเมินการจัดอบรมการเป็นผู้จัดรายการวิทยุ R - radio
9.รายงานการประเมิน การจัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2550


หน้าหลัก