(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ดําเนินการจัดตั้งและควบคุมดู แลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค์ การนักธุรกิจในอนาคต-แห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ศ.ท.) เป็นต้น
(3) จัดดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมตาง ๆ ในวันสําคัญของชาติ วันสําคัญทางศาสนา
(4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และในด้านต่างๆ
(5) ควบคุมดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือและเนตรนารี
(6) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(7) ดําเนินงานโครงการพิเศษของสถานศึกษา ประสานงานโครงการพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานป้องกันและปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานป้องกันและแก้ ปัญหาการทะเลาะวิวาทก่อความไม่ สงบในสถานศึกษางานการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ งานโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เป็นต้น
(8) จัดและควบคุมดู แลสวัสดิการและการให้ บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านค้าจําหน่ายอาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น
(9) ดําเนินการและอํานวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การทําบัตรประกันสุขภาพ การทําประกันอุบัติ เหตุการขอใช้ สิทธิลดค่าโดยสารยานพาหนะต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
(10) จัดหาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือเพื่อการปฐมพยาบาลและการบริการทางสุขภาพ
(11) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
(12) ให้ คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อร้ายแรง สิ่งเสพติดต่าง ๆ ตลอดจนการป้องกันรักษา
(13) จัดหอพัก ตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักในหอพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(14) จัดโรงอาหาร วางแผนจัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร
และการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะที่ดี
(15) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(16) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ ได้รับมอบหมาย
(17) เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
(18) รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้น
(19) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
 
 
 
นายอนุชิต  เชิงจำเนียร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
 
นายเสนาะ ขุนประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
นายจารุเวศ อ่อนเจริญ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
นายทนงศักดิ์ ประทีป
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
นายวิโรจน์ แก้วคำ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นายบุญส่ง เจิมจวง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
ว่าที่ร.ต.ภานุพล  ปิ่นรารัยนนท์
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
นายสมโภชน์  หลวงเทพ
ผู้กำกับลูกเสือ
นายเขื่อนเพชร คล้อยคล้าย
ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ
นายกิตติศักดิ์ เฮงเส็ง
ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ
นางสาวรักษินา บัวทอง
ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ
นายเฉลิมชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ
นายมงคลเทพ ชั่งใจ
ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ
นายสาวพัชยา ยุกตะนันทน์
ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ
นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่องค์การนักวิชาชีพ
นายอาภรณ์  เสลาฤทธิ์
เจ้าหน้าที่องค์การนักวิชาชีพ
นางยุวดี พนมพรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
นายบุญนำ โชติช่วง
อ.ที่ปรึกษา อคท.
นางสาวแพรวพรรณ เอี่ยมกิจ
อ.ที่ปรึกษา อคท.
นางสาวรัชนี พงษ์รูป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
   
 
 
นายพิสิฐ คงสุคนธ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา