รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 
วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยพัฒนาการศึกษา
รายงานผลการประเมิน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
หมวดประกอบธุรกิจ
   

ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา