รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
  - บัญชีปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานการบัญชี
  - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
  - รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
งานพัสดุ
  - ปฏิทินปฏิบัติงาน งานพัสดุ ประจำปี งปม.๕๗
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
หมวดเอกสารการพิมพ์
หมวดยานยนต์
หมวดการอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี