หน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 1/2548
ภาคเรียนที่ 2 /2548
ภาคเรียนที่ 1 /2549
 
คณะวิชา
ชื่อเรื่อง
คณะวิชาพื้นฐาน
 

วิจัยการแก้ปัญหาการเขียนตัวสะกดการันต์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส . 2 ที่เรียนวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ( รหัสวิชา 3000 – 1101) โดย อ.ราตรี โพธิ์เต็ง
แนวทางในการแก้ปัญหานักศึกษาเต้นรำจังหวะวอลทซ์ไม่ค่อยได้ ของนักศึกษาชั้น ปวส .2แผนกวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย สมหมาย เชิงจำเนียร
ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ นางกุลธิดา นาคีสินธุ์

คณะวิชาช่างยนต์
 

รูปแบบการปรับปรุงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาในรายวิชาการวางแผนงานเชื่อม โดย อ.สุริยนต์ ฉิ่งแก้ว
การหายของเครื่องมือของนักเรียนชั้นปวช .1.2 ช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2548 นายคมสันต์ แดงดั้น18

ารแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/6 (ทวิภาคี) ที่ลืมเนื้อหาวิชาที่สำคัญ โดย นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต

การเข้าเรียนคาบแรกของนักเรียนชั้นปวช .1.1 ช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2548นายนรุตม์ จอมเผือก
คณะวิชาช่างกล
 
 การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียน โดย อ. นายสุกิจ สุฉันทบุตร
การปรับปรุงพฤติกรรมนศ . ให้มีความชอบวิขาคำนวณและออกแบบขั้นปวส .2 /2 สาขาวิชาเครื่องมือกล โดย อ.สงวน คุ้มอนุวงศ์

การแก้ปัญหาการเขียนเส้นต่าง ๆ ในวิชาเขียนแบบงานผลิต ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 เขียนแบบเครื่องกล นายพงษ์ศักดิ์ คำเปลว

การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside micrometer)ของนักศึกษาชั้น ปวส . 1.1 ม . 6 นายพิชาญ ศิริบุตร

การแก้ปัญหานักเรียนมาสายวิชานิวเมติกส์เบื้องต้น ของนักศึกษาชั้น ปวช . 3.1 ชฟ . วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยนายภาณุ วัฒนวิชัย

คณะวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช .2.2 จำนวน 29 คนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชา โทรทัศน์ นางกาญจนา กู้สุจริต
การแก้ปัญหา การคำนวณคณิตศาสตร์ช่าง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช .3 ภาคเรียนที่ 2/2548แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นางลำพึง วุฒิอำพล
ศึกษาความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช .2.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นางสาวธนพร พิมพ์ทอง
ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช .3.1 จำนวน 39 คนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชา ระบบภาพนายคมกฤช ขำยัง
ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช .3.1 จำนวน 30 คนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชา โทรทัศน์ นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อการเรียนรู้ วิชา โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) นายอาณัติ ทองมั่น

คณะวิชาการก่อสร้าง
 

ความคิดเห็นของสถานประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ต่อการเรียนรู้รายวิชาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างก่อสร้าง โดย นายอวยชัย สุภาพจน์

การแก้ปัญหาการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ของนักเรียนชั้น ปวช.3 โดย น ายวิโรจน์ ก้าวกิจประเสริฐ

คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 

การแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้น ปวช . 3.4 ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์ โดยนางสาวภาวิณี ปานันตา

คณะวิชาคหกรรมศาสตร์
 
การแก้ไขพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบในการจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ หลังเลิกใช้งาน ของนักเรียนนักศึกษา นางสาวชมพูนุท เกษนคร
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ การฝึกทักษะการทอผ้าลายขอประแจ โดย นางสาวทิพวรรณ กิริยานันท์
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา โดย นางนันทา ปานันตา
ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช 1 ต่อการเรียน วิชาการทอผ้าพื้นเมือง โดย
นางนิภาภรณ์ เก่งนำชัยตระกูล
คณะวิชาศิลปกรรม
 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนระดับชั้น ปวช .1.2 ธุรกิจคหกรรม โดย นางสาวอารีย์ ศรีพิทักษ์สกุล
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียน ชั้นปวช .3 แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา โดย นางสาวตรัยรัตน์ แทนบุตร

การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช . 3 เครื่องเคลือบดินเผานายปิยะ สุขเจ็กพะเนาว์

 

คณะวิชาบริหารธุรกิจ
  ปัญหานักเรียนพูดจาไม่ไพเราะเหมาะสม ระดับชั้น ปวช . 1 / 1 แผนกวิชาการตลาด โดย นางยุวดี พนมพรสุวรรณ
การแก้ปัญหาพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาในรายวิชาบริหารงานเอกสารของนักศึกษาปวส . 1 เลขานุการ