ผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับชั้น ป.ว.ช.
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
       >> ชนะเลิศ <<
        โครงการปรับปรุงห้องโสตฯ  
  1. นายชวนานนท์ แดงอรุณ
  2. นายวีรยุทธ บุญญาการ
  3. นายสมเจตน์ จั่นบางม่วง
  4. นายอนุชา ชื่นเดช
  5. นายนรินทร์ เกิดเปลี่ยน

 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เพื่อการประกอบอาชีพ
       >> ชนะเลิศ <<
      โต๊ะพับพนักพิง  
  1. นางสาวเจนจิรา กลิ่นสวาสดิ์
  2. นายพุฒิพงษ์ แป้นมาก
  3. นายอภิวิชญ์ มีศิลป์
  4. นายวรพล คำภูแสน
  5. นายณัฐวุฒิ ภู่มาลี
      >> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
      กังหันน้ำไม้ไผ่จัดสวน  
  1. จิรายุส ดอกลำเจียก
  2. ธิฐิรัตน์ สุดแสงจันทร์
  3. วันชัย เฉิดฉาย
  4. สราวุธ บุญเพ็ญ
  5. นิระชา ใยแก้ว
      >> รองชนะเลิศอันดับ 2 <<
      โต๊ะประชุม(จิ๊กซอ)  
  1. ศรายุทธ พรหมสวัสดิ์
  2. นิพัทธ์ พรมฟ้า
  3. อภิวัฒน์ ปี่่แก้ว
  4. กิติศักดิ์ พูลสวัสดิ์
  5. อติพงษ์ สรสิทธิ์

 • สิ่งประดิศฐ์ประเภทที่ 6 เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
       >> ชนะเลิศ <<
      ล้อวัดระยะทาง  
  1. นางสาวกุสุมา หลวงราช
  2. นายธนดล ใจดี
  3. นายจักรพงศ์ ทองคำ
  4. นายณัฐวุฒิ มาอิ่ม
  5. นายบุญญฤทธิ์ โหมดเครือ
       >> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
      อ่างล้างมือแบบรางยาว  
  1. นายศุภชัย อุทัต
  2. นายประกิต โพธิ์บาย
  3. นายอพิรามม์ พาณิชย์สวย
  4. นายเอกราช บัวทอง
  5. นายณัฐพล นิทัศน์พัฒนา
ระดับชั้น ป.ว.ส.
 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เพื่อการประกอบอาชีพ
       >> ชนะเลิศ <<
      เครื่องมือวัดระดับผิวน้ำใต้ดิน  
  1. นายจักรพันธ์ ชัชวาล
  2. นางสาวประภาพรรณ พ่วงรักษ์
  3. นายมนัส พาที
  4. นายวันชัย อมดวง
      >> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
      เครื่องฉลุไม้พลังงานไฟฟ้า  
  1. นายกรวัฒน์ คล้ำมะณี
  2. นายณฐาร สุขคุ้ม
  3. นายวศิน รัศมีกอบกุล
  4. ขจรศักดิ์ ทองอยู่อ่วม
  5. นายสามารถ คุณท้าวเทียม
      >> รองชนะเลิศอันดับ 2 <<
      ถังดักไขมัน  
  1. นางสาววิภาพรรณ พระวิชัย
  2. นายวิโรจน์ รุ่งแจ้ง
  3. นายศักดิ์นรินทร์ เต๋งจงดี

 • สิ่งประดิศฐ์ประเภทที่ 6 เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
       >> ชนะเลิศ <<
      เครื่องร่อนทราย  
  1. นางสาวกุสุมา หลวงราช
  2. นายธนดล ใจดี
  3. นายจักรพงศ์ ทองคำ
  4. นายณัฐวุฒิ มาอิ่ม
  5. นายบุญญฤทธิ์ โหมดเครือ
       >> รองชนะเลิศอันดับ 1 <<
      เครื่องมือเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  
  1. นายศุภชัย อุทัต
  2. นายประกิต โพธิ์บาย
  3. นายอพิรามม์ พาณิชย์สวย
  4. นายเอกราช บัวทอง
  5. นายณัฐพล นิทัศน์พัฒนา