แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ในระดับ อศจ. ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี....ภาพบรรยากาศ....