Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday6
mod_vvisit_counterThis week13
mod_vvisit_counterLast week51
mod_vvisit_counterThis month72
mod_vvisit_counterLast month48
mod_vvisit_counterAll days12443

หมวดวิชาภาษาไทย


ชื่อ ::
นางราตรี โพธิ์เต็ง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการพิเศษ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย


วุฒิการศึกษา ::
อ.ม.ภาษาไทย


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสาวพัชรา สมบูรณ์ยศเดช


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::
กศ.บ.ภาษาไทย


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสาวกัลยา  ลูกรักษ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสาวกรธนา  โพธิ์เต็ง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสาวพรพรรณ มั่งคั่ง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::
ค.บ.ภาษาไทย


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสาวนุษรา  โพธิ์พัฒนชัย


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

หมวดวิชาสังคม


ชื่อ ::
นางอรสา สัจจวงษ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการพิเศษ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา


วุฒิการศึกษา ::
กศ.ม.ประวัติศาสตร์


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นายเขื่อนเพชร คล้อยคล้าย


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา


วุฒิการศึกษา ::
ค.บ.สังคมศึกษา


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นายวิภาส หล่อพิมพ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
จนท.งานทะเบียน


วุฒิการศึกษา ::
กศ.บ.สังคมศึกษา


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางจุฑามาศ คงหมวก


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::
กศ.บ.สังคมศึกษา


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสาวอุมาพร  ซื่อสัตย์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสาวจิรญาภา  พรมบุดดี


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

หมวดวิชาพลานามัยชื่อ ::
นายเสนาะ ขุนประเสริฐ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นายจารุเวศ  อ่อนเจริญ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย, หัวหน้างานครูที่ปรึกษา


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสมหมาย  เชิงจำเนียร


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการพิเศษ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นายวิโรจน์  แก้วคำ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นายทนงศักดิ์  ประทีป


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

หมวดวิชาคณิตศาสตร์


ชื่อ ::
นางวาณีพร ธำรงเวียงผึ้ง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์


วุฒิการศึกษา ::
กศ.บ.วัดผลการศึกษา


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสาวสุภารัตน์ ไชยศรี


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์


วุฒิการศึกษา ::
วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสาวยุพิน สีสม


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::
วท.ม.สถิติประยุกต์


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสาววิภาวี สุฉันทบุตร


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางศิริวรรณ  บุญมีเลื้ยง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสาวอารีรัตน์  ชมภูพันธ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์


ชื่อ ::
นายสมโภชน์ เกตุกลิ่น


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์


วุฒิการศึกษา ::
ศษ.ม.การศึกษาผู้ใหญ่


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นายเอกภพ จันทรสกูล


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::
ผช.หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นายมานพ ทองใบ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการพิศษ


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::
วท.ม.วิทยาศาสตร์ทั่วไป


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นายมานิตย์  คงมา


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 

 
ชื่อ ::
นางกุลธิดา  นาคีสินธุ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 

 
ชื่อ ::
นางทิพวัลย์  เล่งฮ้อ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 

 ชื่อ ::
นางสาวจิณัฐตา หอมบุบผา


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล


วุฒิการศึกษา ::
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสาวกฤษณา งามสอาด


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::
จนท.งานวัดผลและประเมินผล


วุฒิการศึกษา ::
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสมถวิล  กุลสอนนาน


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นายทนงศักดิ์  ประทีป


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::


เบอร์โทร ::

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ


ชื่อ ::
นางรสริน เอี้ยงผล


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หน.หมวดวิชาภาษาอังกฤษ,ผช.หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


วุฒิการศึกษา ::
ค.บ.ภาษาอังกฤษ


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสมจิตร วรรณชะนะ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
ผช.หน.หมวดวิชาภาษาอังกฤษ,หน.ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง


วุฒิการศึกษา ::
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางกรณิการ์ พุทธทิพย์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางภัทรกร เฟื่องฟู


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการพิเศษ


หน้าที่พิเศษ ::
หน.งานส่งเสริมการผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ


วุฒิการศึกษา ::
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสิริวัฒน์ ทองเลิศ


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการพิเศษ


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางพิมพิกาข์ จันทนะโสตถิ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูชำนาญการ


หน้าที่พิเศษ ::
หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


วุฒิการศึกษา ::
ศศ.ม.จิตวิทยาชุมชน


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางเสวีวร เรืองอินทร์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูปฏิบัติการ


หน้าที่พิเศษ ::
จนท.ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง


วุฒิการศึกษา ::
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสาวปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


วุฒิการศึกษา ::
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ


เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสาวอรัญญา ลาดสูงเนิน


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::
จนท.งานวัดผลและประเมินผล


วุฒิการศึกษา ::
ค.บ.ภาษาอังกฤษ


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
ว่าที่ร.ต.เกรียงไกร  กรรณแก้ว


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูประจำ


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


วุฒิการศึกษา ::


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
Mr.Bryan Eriman Berba


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::