ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                    : ห้องการเงินและการบัญชี

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องการเงินและการบัญชี

 

 

ครูยอดศิล   ภาชนะทิพย์

ผู้รับผิดชอบ