ชั้นที่  2 

ชื่อห้อง                    :    ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขนาดห้อง               :    24  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นสำนักงานปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

                

           ครูอารยา   โพธิ์พันธุ์

               ผู้รับผิดชอบ