ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                    : ห้องสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นสำนักงาน อศจ.ราชบุรี