ชั้นที่  3 

ชื่อห้อง                   :    ห้อง E3.1 (วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า)

ขนาดห้อง               :    80  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องเรียนวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

 

 

 

 

            ครูธีระศักดิ์  ฉวีศักดิ์

                 ผู้รับผิดชอบ