ชั้นที่  2 

ชื่อห้อง                    :    ห้องพักครู

ขนาดห้อง               :    72  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องพักครู

 

 

 

 

          แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                  ผู้รับผิดชอบ