ชั้นที่  1 

ชื่อห้อง                    :    ห้อง E1.1 (วงจรอิเล็กทรอนิกส์)

ขนาดห้อง                :    80  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องเรียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

              ครูปัญญา  ฉัยยะ

                ผู้รับผิดชอบ