ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                   : ห้อง V6 (เรียนทฤษฏี)

ขนาดห้อง              : 98  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฏี

 

 

 

ครูวิมลศรี   ยุกตะนันท์

ผู้รับผิดชอบ