Home คณะผู้จัดทำ

การพัฒนาเว็บเพจอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ครั้งนี้เป็นผลงานในรายวิชา

โครงการ (3204-6011) ระดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะผู้จัดทำ

1. นางสาวจิตรดา        เจริญสุข

2. นางสาวปราณี         คนคม

3. นางสาวรุจิรดา         ฟ้าคนอง

4. นางสาวกนกวรรณ     ทิมพิทักษ์

5. นางสาวญาสุมินท์      สัมพันธ์แพ

6. นาสาวจิราพัชร          ขยันดี

อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด  37  อาคาร  ได้แก่

1. อาคารสมาคม

2. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเพื่อ

พัฒนาอาชีพ  R-radio

3. อาคารอำนวยการ

4. อาคาร 3 (คณะวิชาบริหารธุรกิจ)

5. งานปกครอง

6. โรงจอดรถนักเรียน-นักศึกษา

7. อาคารงานแนะแนว

8. ห้องสุขาชาย-หญิง

9. อาคารทราวดี (หอสมุด)

10. อาคาร 2 (อุดม - สมพร)

11. อาคารเรียน 5 คณะวิชาพื้นฐาน

12. ร้านถ่ายเอกสารสามารถ

13. อาคารทอผ้า

14. งานพัสดุและจัดซื้อ

15. หมวดเอกสารการพิมพ์

16. อาคารช่างไฟฟ้ากำลัง

17. อาคารช่างอิเล็กทรอนิกส์

18. อาคารงานสวัสดิการพยาบาล/กิจกรรม

19. หอประชุมเล็ก

20. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดม

21. อาคารจิตรภักดี

22. อาคาร 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

23. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 1

24. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2

25. โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน

26. อาคารเทคนิคการผลิต

27. อาคารช่างเชื่อมโลหะ

28. สิ่งประดิษฐ์-ศูนย์ซ่อมรถเข็นเพื่อคนพิการ

29. อาคารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30. อาคารคหกรรม

31. อาคารศิลปกรรม 1

32. อาคารศิลปกรรม 2

33. อาคารเซรามิคฯ/ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฯ

34. อาคารงานอาคารสถานที่

35. อาคารคณะวิชาการก่อสร้าง

36. อาคารสถาปัตยกรรม

37. อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

หน้าที่รับผิดชอบ

1. นางสาวจิตรดา        เจริญสุข         ทำหน้าที่จัดทำเว็บเพจ

2. นางสาวกนกวรรณ   พิมพิทักษ์        ทำหน้าที่จัดทำเว็เพจ

3. นางสาวปราณี        คนคม            ทำหน้าที่ถ่ายภาพอาคาร

4. นางสาวญาสุมิณท์    สัมพันธ์แพ      ทำหน้าที่ถ่ายภาพอาคาร

5. นางสาวรุจิรดา        ฟ้าคนอง         ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดข้อมูล

6. นางสาวจิราพัชร      ขยันดี            ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดข้อมูล

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตรดา เจริญสุข

วัน/เดือน/ปีเกิด : 9 กันยายน 2540

ที่อยู่ : 108/1 หมู่ 15 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : Jitrada Jaroensuk

คติประจำใจ : ชีวืตมี ขึ้น  มีทั้ง ลง ตอนขึ้น อย่าหลัง ตอนลง อย่าท้อ

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษา : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี


 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปราณี คนคม

วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 พฤษภาคม 2541

ที่อยู่ : 60 หมู่ 10 ตำบลท่าไม้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : Pranee Konkom

คติประจำใจ : ไปให้สุด แล้วหยุดคำว่า"พอ"

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษา : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจิรดา ฟ้าคนอง

วัน/เดือน/ปีเกิด : 10  ธันวาคม  2540

ที่อยู่ : 86 หมู่ 2 ตำบลห้วยโรง  อำเภอเขายย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 76140

เบอร์โทรศัพท์ : 088-5414921

E-mail : Rujirada4921@gmail.com

Facebook : Rujirada Fakanong

คติประจำใจ : ถ้าคุณฝันได้ คุณก็ทำได้

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษา : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ ทิมพิทักษ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 19 พฤษภาคม 2540

ที่อยู่ : 256/9 หมู่ 3 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี70000

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คติประจำใจ : “ความลำบาก”สอนให้เราต้องอดทน“ความเป็นคน”สอนให้เราก้าวต่อไป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

บทความ อื่นๆ ...